3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Προγράµµατα και Έργα Γεωπληροφορικής»


 

Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Θ. Καρούνος

 

Η ΕΥΓεΠ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Μ. Κάβουρας & Επιτροπή GeoInfo-Soc

 

Υποδοµή δεδοµένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα Σύγχρονο Κτηµατολόγιο

∆. Ρόκος

 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

Π. Κατσαρίδης

 

Γ.Υ.Σ.

Εκπρόσωπος Γ.Υ.Σ.

 

Υπ. Γεωργίας

Α Παναγιωτόπουλος

 

Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και ο µελλοντικός ρόλος του στην ανάπτυξη των δηµογραφικών στατιστικών στην Ελλάδα

Ε. Κοτζαµάνογλου

 

G.M.E.S.

Χ. Κοντοές

 

«ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Γ.Σ.Π.»


 

Επιχειρησιακό Σύστηµα “GIS ∆ΙΚΤΥΩΝ” ΟΤΕ - Ψηφιακή Γεωγραφική Βάση ∆εδοµένων «Υπόβαθρο»

Ε. Βασιλοπούλου, Α. Βανδώρου, Θ. Καραγιώργος

 

Ανάπτυξη Βάσης Χωροταξικής Πληροφορίας και ∆ηµιουργία Αντίστοιχης Ιστοσελίδας µε τη Μορφή ∆υναµικού Χάρτη (ACTIVE MAP)

∆. Μπεκατώρος, ∆. Καλύβας, Ι. Κάτσιος, Κ. ∆όλκας, Γ. Κοκκώνη

 

Γεωγραφικές Βάσεις ∆εδοµένων για Συστήµατα Πλοήγησης<

Χ. Βαζούρας, Γ. ∆αφέρµος, Π. Πραστάκος

 

«∆εδοµένα Γεωµετρικής Τεκµηρίωσης» Σχεδιασµός Συστήµατος Βάσεων ∆εδοµένων για την Οργάνωση και ∆ιαχείριση Πληροφοριών Γεωµετρικής Τεκµηρίωσης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Σ. Ταπεινάκη, Τ. Σελλής, Α. Γεωργόπουλος

 

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ»


  

Τα Μεταδεδοµένα και ο Ρόλος τους στην Εθνική Υποδοµή Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ε.Υ.Γε.Π )

Γ. Χάλαρης

 

Χρήση Web-GIS και Oracle Spatial για τη Σύνταξη του Ελαιοκοµικού και Αµπελουργικού Μητρώου

Β. Τσίγκας, Β. Πρίντζιος

 

Σχεδίαση και Υλοποίηση 2ης γενιάς Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για το ∆ιαδίκτυο

Ισκιούπη, Μ. Πλεξουσάκης, ∆. Κοτζίνος

 

Ανάπτυξη Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για Κινητές Συσκευές που Υποστηρίζουν τη Χρήση της Γλώσσας Java

Α. Αλεξόπουλος, ∆. Κοτζίνος

 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα για τον Χρυσό Αριθµό 11811 της INFOTE

Χ. Γεωργούλης, Γ. Θαλασσινός, Γ. Ανδριανόπουλος

 

«ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Γ.Σ.Π.»


  

Αξιοποίηση του Προτύπου ∆ιανυσµατικών Γραφικών SVG για Χαρτογραφικές Εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο και σε Κινητές Συσκευές

Μ. Σπανάκη, Λ. Τσούλος

 

Ιστορική Χαρτογραφία στο ∆ιαδίκτυο (Το Παράδειγµα του Άτλαντα του Ελληνισµού)

Γ. Σιδηρόπουλος, Ι. Αλεξόπουλος, Φ. Κλαδιά

 

Ένα Οντολογικό Πλαίσιο για τη Σηµασιολογική Ολοκλήρωση Γεωγραφικών /Χαρτογραφικών Β.∆.

Μ. Κόκλα

 

Προσέγγιση της Οπτικής Αντίληψης του Σχήµατος µέσα από τη Θεωρία Όρασης του Marr

Ά. Πετροπούλου, Β. Φιλιππακοπούλου

 

Γραµµική Εστιακή Απεικόνιση

Α. Υψηλάντη, Β. Νάκος

 

Κοινή Χρήση Ηλεκτρονικών Χαρτών σε ένα Οργανισµό

Ν. Ανδρουλακάκης

 

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Γ.Σ.Π.»


  

Εκτίµηση Μέσου Εισοδήµατος σε Περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων

Σ. Καλογήρου, Θ. Χατζηχρήστος

 

Χωρική Συσχέτιση και Οικονοµικοί ∆είκτες: Ανάλυση της Παραγωγικότητας των Ευρωπαϊκών Περιφερειών από το 1975 ως το 2000.

Γ. Καµαριανάκης, J. Le Gallo, Π. Πραστάκος

 

Συνδυασµένη Xρήση Τεχνολογίας Νευρωνικών ∆ικτύων και Ασαφούς Λογικής σε Χωρικό Σύστηµα Στήριξης Αποφάσεων για Σκοπούς Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού.

Κ. ∆ηµητρίου

 

Εκτίµηση Εξισώσεων Αστικής Ανάπτυξης και Καθορισµός ∆εικτών Αειφορίας σε Περιβάλλον ΓΣΠ µε Χρήση ∆ορυφορικών και Κοινωνικοοικονοµικών ∆εδοµένων

Ν. Χρυσουλάκης, Γ. Καµαριανάκης, Γ. Φαρσάρη, Μ. ∆ιαµαντάκης, Π. Πραστάκος

 

Πρότυπο Σύστηµα Χωροθετικής Ανάλυσης και Σχεδιασµού ∆ικτύων Παροχής Υπηρεσιών.

Ν. Ανδριανάκος, Γ. Φώτης

 

Οντολογική Προσέγγιση Γεωγραφικών Κοινωνικοοικονοµικών Μονάδων

Α. ∆άρρα

 

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Γ.Σ.Π.»


 

Αρχείο Κάστρων της Ελλάδος

Ε. Κεχαγιά-Παρδάλη, Χ. Ιωαννίδης

 

Αξιοποίηση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για την Υλοποίηση Υπηρεσιών Τουριστικής Πληροφόρησης µε Βάση τον Εντοπισµό Θέσης.

Γ. Κούβας, Γ. Βερνάρδος, Α. Γαρµπή, Γ. Κακαλέτρης

 

Προσεγγίζοντας το Παράδειγµα της Επιλογής Θέσεων Κατοίκησης κατά την Προϊστορική Περίοδο µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Ποσοτικές Μεθόδους.

Ε. Χατζηνικολάου, Θ. Χατζηχρήστος

 

Χρήση Τεχνικών Τηλεπισκόπισης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για την Μελέτη της Βιώσιµης Ανάπτυξης της Νήσου Σκιάθος

Α. Ρετάλης

 

Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών για τη ∆ιερεύνηση Παραµέτρων Σύνδεσης Έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα ∆ίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Β. Κίλιας, Μ. Ψαλλίδας, Π. Στρατής, ∆. Αγορής, Κ. Τίγκας, Ε. Πυργιώτη

 

Μετάδοση Γεωγραφικών Περιεχοµένων µέσω ∆ιαδικτύου για Εφαρµογές Τηλεµατικής

Η. Γκάγκας

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»


  

"Η Περιφερειακή ∆ιάσταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας": Σχεδιασµός και Υλοποίηση Έργων GIS στις 13 Περιφέρειες"

Σ. Τσιγάνη

 

Στατιστικές Ελληνικών Επιχειρήσεων και η Σηµασία της Χρήσης G.I.S. για τη ∆ιαχείριση και Επόπτευσή τους από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση

Φ. Παπαδηµητρίου

 

Σύγχρονες Τάσεις και Απόψεις για το Κτηµατολόγιο και τα Θέµατα ∆ιαχείρισης Γης

Χ. Πότσιου

 

Μεθοδολογία Σχεδίασης και ∆ιαδικασία Υλοποίησης ενός Νέου Ακαδηµαϊκού Τµήµατος. Το Τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι Σερρών. Μια Πρώτη Αποτίµηση της Λειτουργίας του.

Μ.-Ε. Θεοδωρίδου, Γ. Καριώτης, Ε. Παναγιωτόπουλος, Α. Κωνσταντινίδης

 

Μετασχηµατισµοί Συντεταγµένων των Γεωγραφικών ∆εδοµένων στον Ελληνικό Χώρο

Ι. Συγγρός

 

Χωρική Ανάλυση Οικιστικών Προτύπων και Αστικών Συγκεντρώσεων. Εφαρµογή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σ. Τσοµπάνογλου, Γ. Φώτης

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Γ.Σ.Π.»


 

Θεσµική/Νοµική Υποδοµή

Γ. Χάλαρης

 

Οργανωτική Υποδοµή

Ι. Μπαντέκας